Kompozičné zápasy

Klub Pongrácz SR - Sdružení problémistů ČR C 1.6.2003
Bratislava - Kyjev C 1.3.2005
Klub Pongrácz SR - Sdružení problémistů ČR C 1.6.2005 - Výsledok zápasu

Klub Pongrácz SR - Sdružení problémistů ČR C 1.6.2003

Zástupcovia Klubu priateľov kompozičného šachu Považia "Pongrácz" a Sdružení problémistů ČR sa na spoločnom stretnutí v dňoch 19.-21.6.2002 v Modre-Piesku dohodli na usporiadaní medzinárodného zápasu v kompozičnom šachu v čtyroch oddeleniach, z ktorých každá strana navrhla dve. Zápas sa uskutoční podľa nasledujúcich podmienok :
Oddelenia navrhnuté českou stranou :
1. Štúdie, v ktorých sa v priebehu riešenia objaví mat dvojitým šachom.
2. Pomocný mat 3. ťahom s minimálne dvoma fázami, obsahujúcimi ľubovoľnú tému založenú na braní kameňa, pričom toto branie sa musí uskutočniť aspoň v 50% polťahov. Nulová pozícia nie je dovolená.
Oddelenia navrhnuté slovenskou stranou :
3. Exodvojťažka s ľubovoľným druhom zámeny obranných motívov.
4. Samomat šiestym a vyšším počtom ťahov v základnom SAT-šachu bez použitia ďaľších exoprvkov.
Zasielacia lehota : 1.6.2003
Rozhodovanie zápasu :
Po ukončení zasielacej lehoty si kapitáni družstiev vymenia súťažné skladby a kompletne ich odovzdajú na posúdenie rozhodcom svojej strany, ktorých pre jednotlivé oddelenia nominovali. Každé oddelenie bude rozhodovať jeden český a jeden slovenský rozhodca, ktorí vypracujú spoločný prípadne samostatný návrh výsledku. Tento návrh bude podrobne prediskutovaný a dopracovaný do konečnej podoby zástupcami oboch strán na záverečnom hodnotení skladieb, ktoré sa uskutoční na spoločnom stretnutí. Až z tohoto stretnutia vyjde výsledok, ktorý bude publikovaný ako predbežný. Termín spoločného stretnutia sa predpokladá v druhej polovici roku 2003 a dohodne sa dodatočne. Rozhodcami môžu byť aj účastníci zápasu.
Rozhodcovia menovaní slovenskou stranou :
oddelenie 1 : Ladislav Salai jr.
oddelenie 2 : Juraj Lörinc
oddelenie 3 : Karol Mlynka
oddelenie 4 : Ladislav Salai sr.
Rozhodcovia menovaní českou stranou :
oddelenie 1 : Jaroslav Polášek
oddelenie 2 : Miroslav Henrych
oddelenie 3 : Václav Kotěšovec
oddelenie 4 : František Sabol
Bodovanie :
Každá zo strán sa v jednom oddelení môže zúčastniť najviac tromi skladbami, pričom do výsledku sa započítavajú len dve lepšie. Skladba na 1. mieste získava 5 bodov, na 2. mieste 3 body, na 3. mieste 2 body, na 4. mieste 1 bod. Víťazom jednotlivých oddelení ako i celého zápasu sa stáva družstvo, ktoré získa viac bodov. Počet skladateľov vystupujúcich v jednom družstve nie je určený.
Kapitáni družstiev :
Za kapitánov družstiev boli menovaní :
Klub "Pongrácz" SR - Juraj Brabec, Svetlá 3, 811 02 Bratislava, e-mail: brabec@nextra.sk
Sdružení problémistů ČR - Michal Dragoun, Amforová 1899, 155 00 Praha 5, e-mail: m.dragoun@quick.cz
Obraciame sa s výzvou na všetkých českých a slovenských skladateľov, aby sa pokúsili zvládnuť predpísané témy čo najlepšie a výsledky svojej práce zaslali priebežne, najneskôr však do 1.6.2003 na adresu kapitána príslušného družstva.

Predbežný výsledok zápasu

Oddelenie 1 - štúdie 5 : 5
1. Ladislav Salai
2. Mário Matouš
3. Mário Matouš
Odelenie 2 - p3# - 3 : 8
1. Michal Dragoun
2. Michal Dragoun
3. Juraj Lörinc
4. Juraj Lörinc & Ján Kovalič
Oddelenie 3 - exo 2# 8 : 3
1. Juraj Brabec
2. Juraj Lörinc & Ján Golha
3. Michal Dragoun
4. Miroslav Henrych
Oddelenie 4 - SAT 7,5 : 3,5
1. Ladislav Salai & Ľuboš Kekely
2.-3. Juraj Lörinc
2.-3. Ivan Skoba
4. Ivan Skoba

Celkový výsledok 23,5 : 19,5

Body za jednotlivé družstvé získali:
Klub priateľov kompozičného šachu Považia "Pongrácz"
1. Ladislav Salai ml. - 7,5
2. Juraj Lörinc - 6,5
3. Juraj Brabec - 5
4. Ľuboš Kekely - 2,5
5. Ján Golha - 1,5
6. Ján Kovalič - 0,5

Sdružení problémistů ČR
1. Michal Dragoun - 10
2. Mário Matouš - 5
3. Ivan Skoba - 3,5
4. Miroslav Henrych - 1


Bratislava - Kyjev C 1.3.2005

Predstavitelia ukrajinských a slovenských šachových skladateľov sa na spoločnom stretnutí v Modre v dňoch 2. až 6. júna 2004 dohodli, že usporiadajú priateľský zápas v kompozičnom šachu pod hlavičkou Bratislava - Kyjev. Zápas sa uskutoční v štyroch oddeleniach, z ktorých po dve spolu stémami určila každá zo strán. Každé družstvo si určilo tiež svojich rozhodcov pre všetky oddelenia.

a) Bratislavské témy
1. Exodvojťažka v ortodoxnom, madraskom, satovom alebo cicešachu (alebo v ich ľubovoľnej kombinácii), obsahujúca niektorý z týchto exokameňov (alebo ich ľubovoľnú kombináciu): cvrčkovia (dámski, vežoví, strelcoví, tátošoví a pod.), lioni (dámski, vežoví, strelcoví, tátošoví a pod.), čínske kamene (leo, pao, vao, mao, nao a pod.).
Téma:
Úvodník dáva čiernemu kráľovi najmenej tri voľné polia, pričom pred úvodníkom nie je voľné ani jedno.
Rozhodcovia : Bedrich Formánek, Bratislava a Alexandr Postnikov, Kyjev.
2. Pomocný mat 2. ťahom
Téma : Čierne kamene vstupujú v 1. ťahu na rovnaké pole A, biele kamene na iné rovnaké pole B.
Rozhodcovia : Karol Mlynka, Bratislava a Roman Zalokockij, Kyjev.

b) Kyjevské témy
3. Dvojťažka v ortodoxnom šachu.
Téma: Redukcia hrozieb a zámena matu po jednej obrane (tej istej) v troch fázach (Z-31-13). Redukcia hrozieb musí byť postupná - prvá fáza 3 hrozby (A, B, C), druhá fáza 2 hrozby (A, B) a v riešení 1 hrozba (A). Nulová pozícia,dvojníkové postavenie a premenené kamene nie sú prípustné.
Rozhodcovia : Ľudovít Lehen, Bratislava a Vasyľ Ďačuk, Kyjev.
4. Pomocný mat 2. ťahom.
Téma : Maty sa uskutočňujú na poliach, z ktorých odišli biele kamene (ale nie pešiaci).Neprpúšťa sa návrat bielych figúr do východiskovej pozície. Počet riešení nie ohraničený. Prípustné sú dvojníky s preložením jedného kameňa, ale nie nulová pozícia.
Rozhodcovia: Karol Mlynka, Bratislava a Roman Zalokockij, Kyjev.

Každé družstvo sa môže na zápase zúčastniť tromi skladbami, z ktorých sa po posúdení rozhodcami do výsledku započítajú dve lepšie. V konečnom výsledku budú teda po dve skladby z každej strany, pričom skladba na 1. mieste získava 5 bodov, na 2. mieste 3 body, na 3 mieste 2 body a na 4. mieste 1 bod. Zápasu sa môžu zúčastniť aj rozhodcovia. Víťazom jednotlivých oddelení sa stane družstvo s vyšším súčtom bodov, celkovým víťazom družstvo s vyšším súčtom bodov zo všetkých štyroch oddelení. Kapitánom bratislavského družstva je Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava, e-mail: brabec@nextra.sk, tel.: 02 62802523, fax: 02 50213484, mobil: 0905 616549. Funkciu hlavného rozhodcu prijal Michal Dragoun, Kettnerova 1939/5, CZ-155 00 Praha 5.
Zasielacia lehota: 1. marca 2005
Kapitáni odošlú najneskôr do ukončenia zasielacej lehoty súťažnéskladby svojho družstva na adresu hlavného rozhodcu, ktorý ich postúpi kapitánovi súpera. Ten zabezpečí u svojich rozhodcov spoločné ohodnotenie všetkých skladieb a do 30. mája 2005 ho zašle hlavnému rozhodcovi. Výsledok zápasu stanoví hlavný rozhodca zo súčtu výsledkov, ktoré dostal od kapitánov oboch družstiev. Pozývame všetkých slovenských skladateľov k účasti na tomto zápase. Svoje súťažné skladby posielajte počas zasielacej lehoty, ale najneskôr do 31. januára 2005 na adresu kapitána družstva Bratislavy.

Príklady:

Juraj Brabec
F383 Probleemblad 5, 2003
Juraj Lörinc
Original
2#                         13 + 9
h2#                         6 + 7
Paralyzujúce Vf1, Ve1
Leo - c2, d4, h2, h5
Vao - d4, g7, h8
Nao - g1
Cvrček - b4, e5
Pao d8
1... PAd8 ~ 2.VAe3#
1... PAd7 2.NAe2#
1... PAd6 2.LE2e2#
1... PAd5 2.LE5e2#
1.Ce3 ! tempo
1... PAd8 ~ 2.VAe5#
1... PAd7 2.NAe5#
1... PAd6 2.LE2e5#
1... PAd5 2.LE5e5#
1... Kd7 2.LE5e5#
1... Kd6 2.VAe5#
1... Kd5 2.NAe5#
2 riešenia
1.Vxb4 gxf7 2.Vb6 fxe8D#
1.Dxb4 exf7 2.Db6 fxe8D#

Vasyľ Ďačuk
Šachmatnaja poezia 2001
Roman Zalokockij
Original
2#                         9 + 10
h2#                         4 + 3
1.Ve7 ? (2.Df3# A, Dd3# B,
Sd6# C)
1... Vxf4+ 2.Sf6#
1... dxe5 !
1.d4 ? (2.Df3# A, Dd3# B)
1... Vxf4 2.Vxf4#
1... Ve3 !
1.Sf6 ! (2.Df3# A)
1... Vxf4 2.Ve7#
2 riešenia
1.Sd2 Vd3 2.Sb4 Jd7#
1.Sc7 Sd3 2.Sb6 Ja6#

Klub Pongrácz SR - Sdružení problémistů ČR C 1.6.2005

Zástupcovia Klubu priateľov kompozičného šachu Považia "Pongrácz" a Sdružení problémistů ČR sa na spoločnom stretnutí v dňoch 9.-11.6.2004 v Modre-Piesku dohodli na usporiadaní priateľského medzinárodného zápasu v kompozičnom šachu v štyroch oddeleniach, z ktorých každá strana navrhla dve. Zápas sa uskutoční podľa nasledujúcich podmienok:
Oddelenia navrhnuté českou stranou:
1. Pomocný mat druhým ťahom, kde v riešeniach sa objaví cyklus prvkov (prvkom je obsah, alebo forma motívu) v ťahom bieleho a/alebo čierneho. Povolené sú dvojníky, nie však nulová pozícia. Cyklus sa môže objaviť v riešenia ako celku, tak aj v jednotlivých ťahoch.
Príklady:
Michal Dragoun
Umenie 64 2004
M. Dragoun & M. Vanka
7087 ŠAchová skladba 2004
h2#                         5 + 8
h2#                         3 + 11
3 riešenia
1.Kf4 A Kf2 2.Se5 B Jg2#
1.Sd4 B Kg2 2.Vxd3 C Jxd3#
1.Jxf3 C Ke2 2.Kd4 A Jxf3#
Motívy ťahov:
A - zmena matovej siete
ťahom kráľa
B - blokovanie
C - uvoľnenie poľa braním
Cyklus tu prebieha iba
v ťahoch čierneho
4 riešenia
1.Kd6 Dxf8 2.Vge6 e8J# AB
Kf6 Dd8 2.De6 exf8D# BC
1.Vff6 Dxd7+ 2.Kf7 e8D# CD
1.Vgf6 De8 2.Dd6 exf8J DA
Obsahové prvky
jednotlivých riešení:
A - biela premena na jazdca
B - ťah čierneho kráľa
s blokovaním jeho
východiskového poľa
C - biela premena na dámu
D - blokovanie poľa f6
čiernou vežou
Cyklus je realizovaný
pri hodnotení celého
obsahu riešenia
A. Žuravlev & V. Nefjodov
Sankt Peterburg TT 1998
1. čestné uznanie
h2#                         4 + 5
4 riešenia
1.Kd3 Ve5 2.Dc4 Ve3# AB
1.Kb4 Sb6 2.Dc4 Sa5# BC
1. Db6 Vg4+ 2.Kc5 Va5# CD
1.De5 Va4+ 2.Kd5 Vd4# DA
Obsahové prvky
jednotlivých riešení
A - ťahy figúr rôznych farieb
na e5
B - ťah čierneho kráľa
s ďalším blokovaním
poľa c4
C - ťahy figúr rôznych farieb
na b6
D - maty s väzbou čiernej
dámy

2. Exosamomat 3.-7. ťahom s najmenej dvomi modelovými matmi. Ľubovoľné exopodmienky a/alebo exofigúry sú povolené, dvojníky nie sú povolené.
Oddelenia navrhnuté slovenskou stranou:
3. Exodvojťažka so zámenou hrozby po rovnakom prvom ťahu (rovnakých prvých ťahoch) bieleho. Téma je realizovateľná len v dvojníkovej forme. Ľubovoľné exofigúry a/alebo podmienky sú povolené. Ortodoxným príkladom spracovania námetu je napr. úloha 7119 v Šachovej skladbe č.84.
4. Pomocný mat tretím ťahom s použitím nasledovných exokameňov: (dámsky) lion, vežový lion, strelcový lion, tátošový lion. V priebehu riešenia ťahá určitý kameň na pole A, kde je preskočený lionom, ktorý ťahá na pole B a na tomto poli je preskočený lionom, ktorý ťahá na pole C. Dvojníky sú povolené, nie však nulová pozícia.
Zasielacia lehota: 1.6.2005
Rozhodovanie a bodovanie:
Na stretnutí zástupcov obidvoch strán, ktoré prebehne podľa predbežnej dohody na konci leta 2005, oboduje rovnaký počet zástupcov českej aj slovenskej strany súťažiace skladby v rámci stupnice 0-4 body s odstupňovaním po pol bode. Výsledok bude určený priemerom získaným z jednotlivých hodnotení. Bodovania sa môžu zúčastniť aj autori súťažných skladieb.
Každá zo strán sa v jednom oddelení môže zúčastniť najviac štyrmi skladbami, pričom do výsledku sa započítavajú len tri lepšie. Skladba na 1. mieste získava 7 bodov, na 2. mieste 5 bodov, na ďalších miestach postupne 4,3,2 a 1 bod. Víťazom jednotlivých oddelení rovnako aj celého zápasu sa stáva družstvo, ktoré získa viac bodov. Počet skladateľov vystupujúcich v jednom družstve nie je určený.
Kapitáni družstiev
Za kapitánov družstiev boli menovaní:
Klub "Pongrácz" - Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava e-mail: brabec@nextra.sk
Sdružení problémistů - Michal Dragoun, Kettnerova 1939/3, 155 00 Praha 5, e-mail: m.dragoun@centrum.cz
Obraciame sa s výzvou na všetkých českých a slovenských skladateľov, aby sa pokúsili zvládnuť predpísané témy čo najlepšie a výsledky svojej práce zasielali priebežne, najneskôr však do 1.6.2005 na adresu kapitána príslušného družstva.


Klub Pongrácz SR - Sdružení problémistů ČR C 1.6.2005 - Výsledok

Výsledok zápasu

Oddelenie 1 - p2# - 7 : 15
1. Michal Dragoun
2. Michal Dragoun
3. Karol Mlynka
4. Michal Dragoun
5. Karol Mlynka
6. Ladislav Salai jr., Emil Klemanič, Ladislav Packa
Odelenie 2 - exo s4-7# - 8 : 14
1. Zdeněk Libiš
2. Juraj Lörinc
3. František Sabol
4. Michal Dragoun
5. Ladislav Salai jr.
6. Bohuslav Sivák
Oddelenie 3 - exo 2# 13 : 9
1. Juraj Brabec
2. Juraj Brabec
3. Michal Dragoun
4. Michal Dragoun
5. Ján Dučák
6. Ladislav Salai jr.
Oddelenie 4 - exo p3# 9,5 : 12,5
1. Michal Dragoun
2. Ladislav Salai jr., Emil Klemanič
3. Michal Dragoun
4. Juraj Lörinc
5. Michal Dragoun
6. Ján Golha

Celkový výsledok 37,5 : 50,5

Body za jednotlivé družstvé získali:
Klub priateľov kompozičného šachu Považia "Pongrácz"
1. Juraj Brabec - 12
2. Juraj Lörinc - 8
3. Karol Mlynka - 6
4. Ladislav Salai jr. - 5,83
5. Emil Klemanič - 2,83
6. Ján Golha - 1,5
7. Bohuslav Sivák - 1,0
8. Ladislav Packa - 0,34

Sdružení problémistů ČR
1. Michal Dragoun - 37,5
2. Zdeněk Libiš - 7
3. František Sabol - 4
4. Ján Dučák - 2