7th World Chess Composing Tournament of the FIDE

C 1.3.2003

 

Dvojťažky

Trojťažky

Mnohoťažky

Štúdie

Pomocné maty

Samomaty

Exo

List 1

List 2

 

A: Dvojťažky - rozhodujú Holandsko, Juhoslávia, Slovensko, Ukrajina, Veľká Británia .

Jednofázová dvojťažka so súborom najmenej troch tematických skupín po dvoch, alebo

via­cerých variantoch, t.j. spolu najmenej 6 variantov. Dve z tematických skupín môžu

predstavo­vať rovnakú tému, ale musia byť jasne rozlíšiteľné ako oddelené systémy. Maty

jednotlivých tematických variantov by mali byť rôzne a nijaký z tematických variantov

by sa nemal vyskyt­núť vo viac ako jednej tematickej skupine.

 

J.Roura

Good Companion 1919

F.E.Gogfrey

Good Companion 1917

I.cena

2#                                                          9 + 10

2#                                                            6 + 5

1.De8 ! ( 2.Je3# )

1.... Ve4 2.dxe4#

1.... Vc4 2.dxc4#

1.... f4 2.De4#

1.... g4 2.Sg2#

1.... Sc5 2.Jc7#

1.... Sf4 2.Jcb4#

1.Sd2 ! tempo

1.... c6+ 2.Jfd6#

1.... c5 2.Jbd6#

1.... S~ 2.Jfd8#

1.... f5 2.Jg5#

1.... Kc4 2.Jxe5#

1.... Kc6 2.Jxe5#

1.... Ke4 2.Jc5#

V.Marin Y Llovet

8th Am. Ch. Congress Ty

Good Companion 1921

M. Pfeifer

Chwila 1932

Zvláštna cena

2#                                                            6 + 5

2#                                                           9 +11

1.Dd2 ! tempo

1.... Sxd2 2.Sh4#

1.... Sxf2 2.Da5#

1.... exf2 2.Dg5#

1.... exd2 2.Sb6#

1.... J~ 2.Dxd7#

1.... Jxc8 2.Jc6# 

1.Dc3 ! ( 2.Dd4# )

1.... Jd3 2.Je4#

1.... Jd5 2.Jb7#

1.... Jc2 2.Jd3#

1.... Jc6 2.Vxb5#

1.... fxe3+ 2.Dxe3#

1.... Dxd6+ 2.Sxd6# 

G. P. Latzel

La Domenica dei Giochi 1932 (v)

I. cena

C.Mansfield

Evening Standard 1929

I. cena

2#                                                        13 + 11

2#                                                            9 + 7

1.Kb7 ! ( 2.Vc6# )

1.... Vf6 2.Dc1#

1.... Vf5 2.Dc4#

1.... Dxg5 2.Vf6#

1.... Vxg4 2.Ve6#

1.... Sxb6 2.Vxb6#

1.... Dxg6 2.Vxg6

1.... Jxg6 2.Vxg6# 

1.Db5 ! ( 2.Dd3# )

1.... Dxb5 2.c4#

1.... Da3 2.c3#

1.... Ve6 2.Je3#

1.... Vf6 2.Je7#

1.... Dxc2+ 2.Sxc2#

1.... Vxd5+ 2.Dxd5#

 

M. Abadašev

Moldavská SSR 1935

I. cena

L. Lošinskij & V. Šif

Sverdlovská športová organizácia 1946

Pochvalná zmienka

2#                                                          11 + 8

2#                                                          11 + 8

1.Dc7 ! ( 2.Dc6# )

1.... Dxg5 2.Jg3#

1.... Dxe2 2.Jfd6#

1.... Sb5 2.Jc5#

1.... Sxc4 2.Jbd6#

1.... Dxf5+ 2.Sxf5#

1.... Sxb7+ 2.Dxb7#

1.... Je7+ 2.Dxe7#  

1.c3 ! ( 2.Db3# )

1.... Jfxd2 2.Sxe4#

1.... Jexd2 2.Sxf3#

1.... Jc5 2.Vd4#

1.... Je5 2.Jf6#

1.... Jd4 2.c4#

1.... Jd6 2.Je7#

  

M. R. Vukcevich

Schach-Echo 1976

M. R. Vukcevich

Chess in Milan 1981 (v)

2#                                                          6 + 10

2#                                                        10 + 10

1.Dd6 ! ( 2.Jxd2# , Je5# )

1.... Vxd6 2.Je5#

1.... Sxd6 2.Jxd2#

1.... Vxa7 2.Dd3#

1.... Sxa7 2.Df4#

1.... e5 2.Df6#

1.... Sd5 2.Dxa3#

1.Dg7 ! ( 2.Vd6# )

1.... Vd3 2.Ve6#

1.... Vxa3 2.Vfc6#

1.... Vb4 2.Vff5#

1.... Vxb1 2.Vf4#

1.... Vfxf6 2.Jf5#

1.... Vbxf6 2.Jc6# 

B: Trojťažky - rozhodujú Česko, Holandsko, Nemecko, Rumunsko, Ukrajina.

Biela figúra ( nie pešiak ) sa odviaže prvým ťahom čierneho a ihneď sa obetuje, t.j. ťahá na

pole, kde je vystavená braniu.

 

Marek Kwiatkowski

Wola Gulowska 2000

Pochvalná zmienka

3#                                                          8 + 10

1.Jb5 ! ( 2.Jf4+ Jexf4 3.Dd4#

                    2....Jdxf4 3.Dc3#  )

1.... Sa7 2.Dc3+ Jxc3 3.Je5#

1.... Vc7 2.Dd4+ Jxd4 3.Je5#

1.... f4 2.Dxe4+ Kxe4 3.Sc2#

C: Mnohoťažky - rozhodujú Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Švédsko.

Štvor- alebo viacťažka, v ktorej biely kameň uvoľní pole X, aby umožnil inému bielemu

kameňu vstúpiť na toto pole najmenej o dva ťahy neskôr ( t.j. biely musí "počkať" najmenej

jeden ťah po uvoľnení poľa X, kým naň vstúpi ). Pešiak sa môže použiť ako tematický kameň.

 

Alois Johandl

Freie Presse 1998

I. cena

7#                                                          6 + 13

1.Vd4 ! ( 2.Vd5# )

1.... Kxd4 2.Vf4+ Kc5 3.Jd6 ( 4.Vxc4# )

3.... Vb4 4.Je4+ Kd4 5.Jf2+ Kc5 6.Jxd3+

cxd3 7.axb4# 

D: Štúdie - rozhodujú Belgicko, Gruzínsko, Izrael, Rumunsko, Rusko.

V určitej pozícii („pozícia X“) štúdie na výhru alebo remízu, vlastný kameň (alebo kamene)

bránia bielemu uskutočniť nejaký plán. V priebehu riešenia biely obetuje tento kameň

( kame­ne ), a to buď pasívne ( príklady 1 a 3 ), alebo aktívne ( príklad 2 ), takže vznikne

pozícia X´, ktorá je identická s pozíciou X, ibaže v nej chýba obetovaný kameň (kamene).

To umožní bielemu uskutočniť jeho pôvodný plán. V príkladoch 1 a 2 pozícia X je

základnou pozíciou štúdie, v príklade 3 pozícia X vznikne po 1. ťahu čierneho. Pešiak

( pešiaci ) sa môže ( môžu ) použiť ako tematický kameň ( kamene ).

 

I.Kozlowski

Swiat Szachowy 1931

Y. Afek

Themes-64 1977

2. pochvalná zmienka

+                                                              4 + 3

+                                                               4 + 3

1.g7 ? V~ !

1.Vg7+ ! Kxh8 2.Vh7+ Kg8 3.g7 ! 

1.Sa4 ? cxb4 2.c5 b3 3.Sxb3 Jxb3 remíza

( 4.c6 Ja5 5.c7 Jc6+ )

1.Jc2 ! Jb3 2.Ja1 !! ( 2.Je3 Ja5 remíza )

Jxa1 3.Sa4 Kc3 4.Kd5 Kb4 5.Sd1 výhra 

David Gurgenidze

Die Schwalbe 1995-1996

II. cena

 

 

+                                                              5 + 6

 

1.Kb4 Vb5+ 2.Kc3? Vc5+ 3.Kd2 Vxa4

4.Vxa4+ Kb7 5.Vh4 Vc6 6.h7 Vh6 !

2.Kc4 ! Vc5+ 3.Kd4 Vd5+ 4.Ke4 Ve5+ 5.Kf4

Vf5+ 6.Kg4 Vg5+ 7.Kh4 Vxh5+ 8.Kg4 Vg5+

9.Kf4 Vf5+ 10.Ke4 Ve5+ 11.Kd4 Vd5+

12.Kc4 ( 12.Kc3 ? Vxa4 13.Vxa4+ Kb7 )

12.... Vc5+ 13.Kb4 Vb5+ 14.Kc3! Vc5+

15.Kd2 Vxa4 16.Vxa4+ Kb7 17.Vh4

 

E: Pomocné maty - rozhodujú Bosna-Hercegovina, Grécko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Pomocný mat 3. ťahom s najmenej dvoma fázami, pričom ako druhú fázu možno použiť zdanlivú

hru, druhé riešenie, alebo dvojník, nie je však dovolená nulová pozícia ani duplex. Vo fáze 1 ťah

kameňa X obsahuje určitý motív (efekt) m (napr. otvorenie línie, prerušenie línie, privia­zanie,

odviazanie, branie atď.) vzhľadom na súperov kameň Y. Vo fáze 2 ťah kameňa Y obsa­huje ten istý

motív (efekt) m vzhľadom na kameň X. - Uvedené sú niektoré možnosti, kde ka­mene X1, X2, X3...

patria jednej strane a kamene Y1, Y2, Y3... druhej strane:

 

Vzor A (základný) je opísaný vyššie.

 

Vzor B – cyklická realizácia:

Fáza 1: ťah kameňom X1 obsahuje motív m vzhľadom na Y1,

fáza 2: ťah kameňom Y1 obsahuje motív m vzhľadom na X2,

fáza 3: ťah kameňom X2 obsahuje motív m vzhľadom na Y2,

fáza 4: ťah kameňom Y2 obsahuje motív m vzhľadom na X1.

 

Rozdvojenie motívov je taktiež dovolené:

 

Vzor C:

Fáza 1: ťah (ťahy) kameňom X obsahuje (obsahujú) motívy m1 a m2 vzhľadom na Y,

fáza 2: ťah kameňom Y obsahuje motív m1 vzhľadom na X,

fáza 3: ťah kameňom Y obsahuje motív m2 vzhľadom na X.

 

Vzor D:

Fáza 1: ťah (ťahy) kameňom X obsahuje (obsahujú) motív m1 vzhľadom na Y1 a m2 vzhľadom na Y2,

fáza 2: ťah kameňom Y1 obsahuje motív m1 vzhľadom na X,

fáza 3: ťah kameňom Y2 obsahuje motív m2 vzhľadom na X.

 

Dovolené je taktiež znásobovanie témy akýmkoľvek spôsobom, ako aj kombinácie, rozširova­nia

alebo „zhustenia“ (angl. condensation) uvedených vzorov. Pešiaci sa môžu použiť ako te­matické

kamene.

 

Thomas Maeder

Idee&Form 1991

Pochvalná zmienka

Thomas Maeder

Idee&Form 1991

 

h3#                     2 riešenia                   3 + 9

h3# *                                                      5 + 12

1.Sf1 Sg1 2.Se3 Sh2 3.Sd2 Sg3#

1.Sa7 Sb6 2.Vf1 Sxa5 3.Sf2 Sxb4# 

1.... Sa5 2.Db4 2.fxe3+ Kc3 3.Sxb4#

1.Dxa3 Sb4 2.bxa2 Kd6 3.Dc3 Sc5# 

Christopher J. A. Jones

The Problemist 2000 

T.Maeder & M. M. Manhart & F. Pachl

Schach-Report 1992

III. cena

h3#                     2 riešenia                 7 + 10

h2#                     4 riešenia                 8 + 12

1.Vc2 Sd2 2.f2+ Ke2 3.Vxd2+ Jxd2#

1.Kd3 Sc1 2.Vd2 Jf2+ 3.Ke3 Sxd2# 

1.Vxe2 Sb2 2.Ja3 Sc1#

1.Vxd3 Sxc5 2.Jd2 exd3#

1.Jxe2 Sb4 2.Va3 Sxc5#

1.Jf3 Sc1 2.Sd4 exf3# 

Gábor Cseh

Harmonie 1996

 

 

h2#               B: o 3.rady hore               6 + 7

 

A: 1.Jd5+ f4 2.exf3 e.p.+ Jxc1#

B: 1.Jd8+ Jxc4+ 2.e5 fxe6 e.p.#

 

F: Samomaty - rozhodujú Francúzsko, Izrael, Nemecko, Rusko, USA.

Troj- až sedemťahový samomat, v ktorom biely - nie svojím posledným ťahom - obetuje figú­ru

(nie pešiaka) čiernemu kráľovi. Branie figúry môže nasledovať ihneď po obetnom ťahu, alebo

neskôr. Obeť sa musí uskutočniť priamo ťahom tematickej figúry na obetné pole. Obeť  v poslednom

ťahu sa pokladá za netematickú.

 

Uri Avner

The Problemist 1992

I.cena

s6#                                                      10 + 11

1.Dc8 ! ( 2.Dxc5 + Kxc5 3.Vc8+ Kd4 4.Jc6+

Kc5 5.Jcb4+ Kd4 6Jc2+ Vxc2# )

1.... Sxe7 2.Vxd5 Kxd5 3.Df5+ Kd4 4.Se5+

Kd5 5.Sxg3 Kd4 6.Sxf2+ Vxf2#

1.... Jf6 2.Se5+ Kxe5 3.Vxg5+ Kd4 4.Jf5+

Ke5 5.Jxg3+ Kd4 6.Je2+ Vxe2# 

G: Exo - rozhodujú Francúzsko, Juhoslávia, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia.

Priame matové troj- a viacťažky s podmienkou "jedna súprava šachových kameňov": pešiak sa

môže premeniť len na figúru, ktorá v dôsledku brania na šachovnici nie je. Jedna strana môže

mať dvoch rovnakopoľných strelcov, ale nesmie mať troch strelcov, dve dámy a pod. Podmienka

sa pritom môže realizovať dvoma spôsobmi:

Typ 1: Pešiak na druhom/siedmom rade sa nemôže pohnúť, pokiaľ sú na šachovnici všetky figúry

jeho strany.

Typ 2: Ak pešiak dosiahne pole premeny pred braním niektorej z figúr jeho strany, ostane na

tomto poli "nečinný" a premení sa na figúru až v momente jej brania. Ak jedna strana má viac

nečinných pešiakov na poslednom rade, o tom, ktorý z nich sa po braní figúry premení ako prvý,

rozhoduje strana, ktorá vykonáva branie. Nečinný pešiak sa nemôže hýbať, ale môže byť braný.

Autori si môžu vybrať medzi týmito typmi.

 

N.N.

N.N.

3#                           Typ 1                        9 + 9

3#                            Typ 2                   13 + 12

1.e7 ! ( 2.Je4+ Dxe4 3.e8J# , fxe4 3.e8J# )

1.... Dg4 2.Dd1+ Dxd1 3.exd8D#

1.... Ve6 2.Ved5+ cxd5 3.exd8V#

1.... Vf8 2.Sxc7+ Jxc7 3.exf8S# 

1.e8 ! ( 2.Dd4+ cxd4 (e8D) 3.De5# )

1.... Je3 2.Dd1+ Jxd1/exd1 (e8d) 3.De5#

1.... e3 2.Vd4+ 2.cxd4 (e8V) 3.Ve5#  

1.... f2 2.Se4+Jxe4 (e8S) 3.Sf7#

1.... d6 2.Je3+ Jxe3 (e8J) 3.Jxc7#

1.... Da1 2.Jb6+ Kd6 3.Dxc5#

1.... Jf7 2.Vxh5+ Je5,Jg5 3.Vxe5#,Vxg5#

1.... Je6 2.Vxh5+ Jg5 3.Vxg5#

N.N.

 

 

3#                           Typ 2                    12 + 11

 

1.c8 ! (2.Jb4+ Sxb4 (e8J,c8J) 3.Jc7#,Jb6#)

1.... Sxc2 (e8J) 2.Jxf6+ Vxf6 (c8J) 3.Je7#

1.... Sxc2 (c8J) 2.Je7+ Vxe7 (e8J) 3.Jxf6#

1.... Sxc3 (e8D) 2.De6+ Vxe6 (c8D)

3.Dxe6# (b1V)

1.... Sxc3 (c8D) 2.De6+ Vxe6 (e8D)

3.Dxe6# (b1V)

1.... Sb4 2.Je3+ Jxe3 (e8J,c8J)3.Jc7#,Jb6#

 

 

List 1

Otázky Holandska:
A. Dvojťažky
Otázka:
Ak skladba obsahuje zdanlivý variant alebo zvodnostný variant (ktorého obsah je odlišný od tematického variantu v riešení), bude taká skladba diskvalifikovaná (vyradená zo súťaže)?
Odpoveď:
Definícia uvádza MINIMÁLNY predpoklad pre to, aby skladba bola tematická. Pokiaľ skladba splní tento minimálny predpoklad, bude tematická. Pridaný obsah (včítane zdanlivého variantu, zvodnosti atď.) nemôže skladbu diskvalifikovať. Povinnosťou rozhodcu je rozhodnúť, či pridaný obsah pridáva alebo nepridáva hodnotu danej skladbe.

C. Mnohoťažky
Otázka:
"......... kde biely kameň opustí pole X, aby umožnil inému bielemu kameňu obsadiť to isté pole ............." Požaduje sa, aby jediným účelom opustenia poľa X bielym kameňom bolo jeho uvoľnenie inému bielemu kameňu, alebo sa dovoľuje uvoľňujúcemu bielemu kameňu uskutočniť aj iné motívy (napr. branie čierneho kameňa, ktorý chráni pole, kde biely nakoniec matuje)?
Odpoveď:
Formálne je akékoľvek opustenie, s čistým či nečistým cieľom, tematické. Zdá sa však, že presvedčivá ukážka tejto témy si žiada čistú alebo aspoň relatívne čistú realizáciu. ["Relatívne čistý " znamená, že existujú aspoň dva spôsoby na dosiahnutie nejakého cieľa (napr. "branie čierneho kameňa chrániaceho pole, kde biely nakoniec matuje "), ale len jeden je úspešný, lebo uvoľní tematické pole inému bielemu kameňu, ktorý ho neskôr obsadí.]

Otázky Ukrajiny:
A. Dvojťažky
Otázky:
1. Pokladajú sa dva druhy priviazania dámy (v nasledujúcej pozícii) za tematicky identické? b. Kg6 Vg5 Vh1 Sf6 Pf2 h3, č. Kh4 Dh2 Sh8 Jg3 1...D:h3 - samopriviazanie dámy jej vlastným ťahom, resp. 1...K:h3 - dámu priviaže kráľ
2. Zodpovedá odviazanie identickosti v nasledujúcich dvoch variantoch? b. Kc1 Jd2 Je1, č. Ka1Vh1 Sh6 Jh2 Pa2 1...Sf8 2.Jb3# - priame odviazanie 1...Jf1 2.Jc2# - nepriame odviazanie
3. Pokladajú sa nasledujúce dve blokovania za tematicky identické? b. Kg5 Vd1 Sa7 Jc3, č. Ke5 Vd8 Je8 Pe6 1.- Vd6 2.Ve1# - jednoduché blokovanie 1.- Jd6 2.Sd4# - zložené blokovanie
Odpoveď:
V podstate sú všetky tri prípady akceptovateľné ako prípady predvádzajúce tematické páry patriace do tej istej tematickej skupiny. Výber však závisí od skladateľa. Napríklad, skladateľ môže legitímne použiť priame priviazanie a nepriame priviazanie (a) patriace do tej istej tematickej skupiny, alebo (b) patriace do dvoch separátnych tematických skupín. Obidve možnosti sú dovolené.

E. Pomocné maty
Otázka: Je skladba h#2,5 prípustná?
Odpoveď: Pomocné maty 2,5. ťahom nie sú dovolené.

List 2

Otázka Ruska
A. Dvojťažky
Otázka:
Definícia znie "Dve z tematických skupín môžu použiť tú istú tému, pritom sa však jasne dajú rozlíšiť ako separátne skupiny." Ak však skladba obsahuje 4 skupiny, môžu 3 z nich použiť tú istú tému, pričom sa dajú rozlíšiť ako separátne skupiny (napríklad predĺžené obrany rôznych kameňov)? Budú všetky štyri skupiny akceptované ako tematické? Odpoveď:
Tri tematické skupiny používajúce rovnakú tému nezodpovedajú vypísanej téme. V hypotetickom príklade opísanom v tejto otázke len dve z troch skupín používajúce tú istú tému (na dôvažok k skupine obsahujúcej inú tému) môžu byť považované za tematické.

Otázka Veľkej Británie
A. Dvojťažky
Otázka:
Musia varianty obsahovať len jednoduché maty bieleho, alebo sú povolené aj duálové, triálové atď. kombinácie matov?
Odpoveď:
Viacnásobné kombinácie matov, ktoré majú význam ako tematická skupina, sú povolené.
Otázka:
Ak sú povolené duálové, triálové atď. kombinácie matov v jednom alebo viacerých variantoch v rámci tematickej skupiny, môžu sa tie isté maty objaviť v rámci tej istej tematickej skupiny, rôzne skombinované s inými matmi; napríklad, v trojitej skupine obsahujúcej: po 1...x 2. maty AB, po 1...y 2. maty BC, po 1...z 2.maty AC?
Odpoveď:
Áno, tento druh kombinácie je dovolený.

Otázky Juhoslávie
A. Dvojťažky
Otázka:
Všetky príklady prezentujú čierne tematické motívy. Znamená to, že "biele témy " (albino, premena bieleho pešiaka, maty priviazanými kameňmi, atď.) by sa mali považovať za menej tematické alebo netematické?
Odpoveď:
Takzvané "biele témy" (ako to charakterizuje otázka) sú tematické, a malo by sa s nimi narábať rovnako ako sa narába s "čiernymi témami ".
C. Mnohoťažky
Otázka:
V jedinom príklade nemôže druhý tematický biely kameň fyzicky vstupovať na vyprázdnené tematické pole v menej než dvoch ťahoch. Je nasledujúci príklad tematický? K.Hannemann, I.c. Skakbladet, 1953, b. Kf3 Vg1 Se3 Jg5 (4), č. Kh2 Va8 Se5 Jc6 Jd5 Pd4 f4 h3 (8), 1.Ke4 (hr. 2.Jf3#) Jf6+ 2.Kf5 Je7+ 3.Ke6 Va6+ 4.Kf7 a 5.Jf3# atď. BJ by mohol prísť na vyprázdnené pole f3 v druhom ťahu, ale má zabránené to urobiť až do posledného ťahu. Je tento príklad menej tematický alebo netematický?
Odpoveď:
Okamžitá hrozba 2.Jf3 v Hannemannovom príklade nie je tematická, lebo používa vyprázdnenie f3 v nasledujúcom ťahu. Avšak príchod Jg5 na f3 je tematický v ktoromkoľvek z nasledujúcich ťahov (ťahy 3,4,5).

Otázky Česka
C. Mnohoťažky
Otázka:
Je dovolené čiernemu kameňu vstúpiť na tematické pole, ktoré bolo uvoľnené bielym kameňom pre iný biely kameň? Je rovnako možné potom vziať tento čierny kameň vstupom bieleho kameňa na toto tematické pole?
Odpoveď:
Áno, je to dovolené.
Otázka:
Je možné vstupovať na tematické pole bielym kameňom v matujúcom ťahu?
Odpoveď:
Áno, je to dovolené.

Otázka Ukrajiny:
G. Exo
Otázka:
Formulácia "jedna a len jedna kompletná sada šachových figúr" sa môže považovať za povinnosť, že na šachovnici musí byť prítomných 8 figúr za obidve strany. Len strelci môžu byť jednofarební, to znamená, že jeden z nich mohol byť premenený. V takom prípade, kvôli legálnosti postavenia, nesmie byť na šachovnici viac ako 7 pešiakov. Ak je na šachovnici 7 bielych figúr, potom sa pýtame, či sa pešiak stojaci na siedmom rade môže premeniť na chýbajúcu figúru. Musí sa koncepcia "jedna a len jedna kompletná sada šachových figúr " chápať len ako reflexívna premena určitého typu pešiaka (normálny a spiaci) povinne nasledujúca po braní nejakej figúry prítomnej na diagrame? (Pozn. prekl.: Otázka asi nie je jasná, ale odpoveď áno.)
Odpoveď:
Nepožaduje sa, aby všetkých 8 figúr (kameňov iných než pešiak) bolo prítomných na šachovnici. - Ak jedna figúra chýba, potom pešiak prichádzajúci na pole premeny sa okamžite (a automaticky) premení na chýbajúcu figúru. - Ak chýba viac ako jedna figúra, potom pešiak prichádzajúci na pole premeny sa okamžite premení na jednu z chýbajúcich figúr (podľa výberu premieňajúcej strany). - Ak sú na šachovnici dvaja strelci rovnakej farby, jeden z nich bol zrejme premenený. V takom prípade 8 pešiakov na šachovnici nie je legálne postavenie. - Pešiak vstupujúci na pole premeny zostane nečinný ("spiaci") LEN VTEDY, ak všetkých 8 figúr jeho farby je na šachovnici (POZNÁMKA: toto sa týka typu 2!).