This online casino provides the largest number of internet casino games such as blackjack.
Play also other casino games! Don't hesitate, visit our casino online now!


Memoriál Ing. Jozef Taraba - C 27.1.2001

Predbežný výsledok

Pamiatku slovenského skladateľa Ing. Jozefa Tarabu, ktorý nás náhle opustil 27.januára 2000 si na memoriálnom turnaji uctilo 36 skladateľov z 13 krajín! Do zasielacej lehoty, ktorou bolo prvé výročie úmrtia, prišlo hlavnému usporiadateľovi Ing.Ladislavovi Salaiovi jr. dovedna 62 skladieb, z toho 3 spoločné. Rozhodca súťaže Ing. Juraj Brabec vypracoval tento výsledok:


Olexander Skrynnik

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

1. cena

Vasyľ Ďačuk & Ľudovít Lačný

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

2. cena

2#                                                          13 + 7

2#                                                          15 + 5

Veľmi bohato koncipovaná skladba,

ktorá obsahuje akoby tri etapy, ktoré

do seba veľmi pekne zapadajú. Najprv

sa v zdanlivých hrách predstavia dve te-

matické obrany a maty. Potom v dvoch

zvodnostných fázach s tematickými

hrozbami na poli, ktoré opustil zvodní-

kový kameň, sa striedavo po jednej zo

zdanlivých obrán objaví mat s krásnym

využitím bristolského razenia dráhy.

V záverečnej etape sa v dvoch fázach

opäť uvoľňuje dráha bielej dáme, ale

tentoraz biele kamene berú jedného z

pešiakov vytvárajúcich zdanlivé hry,

čím dávajú kráľovi voľné pole. Tak je

docielené, že hrozia maty zo zdanlivých

hier, po vstupe kráľa na voľné polia vyj-

dú „bristolské maty“ a po ich zneprís-

tupnení čiernemu kráľovi ( žiaľ, raz blo-

kovaním a raz odclonením ) hrozby z

predchádzajúcich dvoch fáz. Mimoriad-

ne obsažná dvojťažka so zložitou

kombináciou zámeny hier a funkcie

ťahov.

1.... d4 a 2.Jc4# A

1. ... f5 b 2.Vxf5# B

1.Sa4? ( 2.Jc6# C )

1.... d4 a 2.Db5# D

1.... Jd4 !

1.Sxd5? ( 2.Jc4# A )

1.... Kxd5 2.Db5# D

1.... Vxd5 2.Jc6# C

1.... Vd4 !

1.Vh7? ( 2.J8f7# E )

1.... f5 b 2.Dg7# F

1.... Jhg5 !

1.Vxf6! ( 2.Vf5# B )

1.... Kxf6 2.Dg7# F

1.... Jd4(h4) 2.J8f7# E

Doteraz nespracovaná kombinácia tém:

cyklická zámena troch matov a reci-

pročná zámena úvodníka a variantové-

ho matu ( „Lačný + Salazar“ ). Pravda, za

cenu toho, že autori použili známy me-

chanizmus cyklickej zámeny, prvé ťahy

berú pole matovej siete a zvodnosť vy-

vracajú dva ťahy (aj keď v tomto prípade

označenie 1.- d7 ľub. túto skutočnosť  

čiastočne maskuje). Napriek tomu vý-

borný výkon a elegantný zážitok.

1.De1? D

1.... Kd4 2.Jc6# A

1.... Jf2 2.Sf6# B

1.... dxe6 2.d4# C

1.... Kxe6 2.Jd6X E

1.... d~ !

1.Jd6! E

1.... Kd4 2.Sf6# B

1.... Jf2 2.d4# C

1.... dxe6 2.Jc6# C

1.... Kxe6 2.De1# D

 

Vasyľ Ďačuk

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

3. cena

Ladislav Salai jr. & Vasyľ Markovcij

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

4. cena

2#                                                          12 + 7

2#                                                          12 + 6

Trojfázová zámena dvoch matov v kom-

binácii s pseudo-le Grandovou témou,

a vďaka dvojitej hrozbe vo zvodnosti aj

s dvojnásobným paradoxom D a H.

Mechanizmus celého novostrategické-

ho obsahu spočíva v tom, že tematické

polia c4 a d4 biely najprv pokryje obe

odrazu (1.Dxc3?) s dvojitou  hrozbou,

ale zruší tým možnosť batériového ma-

tu. Keď ich kryje striedavo po jednom

(1.Da2? a 1.Sf6! - vždy s inou batériou)

hrozí už len jeden z matov, pričom dru-

hý vyjde po blokovaní druhého z polí

ako batériový. Dobre spracovaný  a mo-

tivačne jednotne podaný novostrategic-

ký obsah.

1.Dxc3? ( 2.Sc6# A , Vc5# B )

1.... Dxc4 2.Sxc4#

1.... Sxd4 2.Dxd4#

1.... Dxf5 !

1.Da2? ( 2.Sc6# A )

1.... Dxc4 2.Dxc4#

1.... Sxd4 2.Vc5# B

1.... Je5 2.Jf6#

1.... b1D !

1.Sf6! ( 2.Vc5# B )

1.... Dxc4 2.Sc6# A

1.... Sxd4 2.Vxd4#

1.... Je5 2.Vxe5#

Boj o tri polia matovej siete (c4, c5, c6),

ktoré biely postupne kryje prvými ťah-

mi a čierny  ich blokuje a odcláňa k nim

biele kamene. Ak sú všetky zneprís-

tupnené čiernemu kráľovi aj druhýkrát,

môže vyjsť 2.Jc3# s prerušením.

1.d4 ?

1.... J6~ 2.Jb4#

1.... J7~ 2.Vc5#

1.... e2 !

1.De2?

1.... J6~ 2.Dc4#

1.... J7~ 2.Db5#

1.... Jc5! 2.Jc3#

1.... exd2 2.Dxd2#

1.... Jd6 !

1.Dg6! ( 2.Dxf7#)

1.... Jc4, Jc5 2.Jc3#

1.... Jc5 2.Dd6#

1.... fxg6 2.g8D#

Vadim Ivanov

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

5. cena

Petro Farion

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

1. čestné uznanie

2#                                                          8 + 11

2#                                                            5 + 4

Veľmi originálne spracovanie zámeny

funkcie ťahov v cyklickej podobe. Dva

maty, ktoré vo zvodnosti nasledujú po

dvoch tematických obranách sa v rie-

šení ukážu vo funkcii úvodníka a hrozby

a mat zo skutočnej fázy (ale po novej

obrane!) je zároveň hrozbou vo

zvodnosti. Alebo tiež: tri ťahy bieleho

v poradí A, B, C  sa vo zvodnosti vysky-

tujú vo funkcii hrozby a dvoch matov,

ale  v riešení vo funkcii matu, úvodníka

a hrozby (po novej obrane). Po pôvod-

ných obranách dochádza naviac k záme-

ne dvoch matov. Nevšedná myšlienka i

konštrukcia, aj keď sa môže zdať, že

niektoré biele kamene sú príliš ďaleko

od čierneho kráľa a sú teda menej

využité.

1.Vc6? ( 2.Sxc3# A )

1.... Vb6 a 2.Vxb6# B

1.... Jc5 b 2.Jxd5# C

1.... Jxc6 2.Jxc6#

1.... Vc5 !

1.Vb6! B ( 2.Jxd5# C )

1.... Vxe7 2.Sxc3# A

1.... Vxb6 a 2.Vgxb6#

1.... Jc5 b 2.Sxc5#

Elegantná konštrukcia, z ktorej autor

vyťažil asi maximum. Štvorfázová záme-

na dvoch matov, recipročná zámena

prvého a hrozbového ťahu, recipročná

zámena prvého ťahu a variantového

matu ("Salazar") a hrozbový paradox D –

to všetko iba s deviatimi kameňmi.

Riešenie a zvodnosti s dámou dávajú

pritom voľné pole čiernemu kráľovi.

Vytknúť možno iba vyvrátenie po 1.Kf6?

1.Ke5? A ( 2.Dc8# B )

1.... Jf3+ 2.ef3#

1.... gxf4 ! a

1.Kf6? C  

1.... gxf4 a 2.Dc8# B

1.... Kxf4 2.Db4#

1.... J~ !

1.Dc8? B ( 2.Ke5# A )

1.... gxf4 a 2.Kf6# C

1.... Kxf4 2.Dc4#

1.... Jf3 !

1.Dh8?

1.... gxf4 a 2.Dh4#

1.... Kxf4 2.Dd4#

1.... J~ !

1.Da8!  

1.... gxf4 a 2.Dg2#

1.... Kxf4 2.Da4#

1.... J~ 2.Df3#

Wieland Bruch

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

2. čestné uznanie

Sergej Tkačenko

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

3. čestné uznanie

2#                                                        11 + 10

2#                                                          10 + 8

Už skoro klasické spoločné spracova-

Nie Hanneliusovej témy vo forme vyvrá-

tení a Dombrovskisovej témy vo forme

obrán. Zjednocujúcim motívom použité-

ho mechanizmu je striedavé krytie jed-

ného z dvoch tematických polí bielym v

obidvoch zvodnostiach a ich blokovanie

čiernym v riešení. Sympatické je tiež

(samozrejme, bez vplyvu na umiestne-

nie), ako autor perfektne ovláda u nás

zavedenú systematiku Z.

1.Dc6? ( 2.Vf5# A )

1.... Sxe4 b 2.Dxe4#

1.... d3 2.Dc3#

1.... Vd5 2.Dxd5#

1.... Jf4 ! a

1.Dc1? ( 2.Ve6# B )

1.... Jf4 a 2.Dxf4#

1.... d3 2. Dc3#

1.... Je3 2.f4#

1.... Sxe4 ! b

1.Dh8! ( 2.Vf3# )

1.... Sxe4 b 2.Vf5# A

1.... Jf4 a 2.Ve6# B

Trojfázová zámena matov (v jednej fáze

s dvoma variantami, vo dvoch s tromi),

doplnená štvrtou fázou so zámenou

dvoch obrán. Pekný výkon, pravda, pou-

žitý mechanizmus ako aj strategická

motivácia čiernej hry je pomerne jedno-

duchá. Použitie bieleho Sb8 a čiernej

Vd6 neumožňuje hodnotiť konštrukčnú

stránku príliš vysoko.

1.... c4 2.Db5#

1.... d3 2.Db2#

1.De1?  

1.... c4 2.Da5#

1.... d3 2.Dc3#

1.... f3 2.Dg3#

1.... g1D !

1.Jxd4? ( 2.Jf3# )

1.... cxd4 2.Db5#

1.... Kxd4 2.Db2#

1.... g1J !

1.Dg1!

1.... c4 2.Dxd4#  

1.... d3 2.Dxc5#

1.... f3 2.Dh2#

Emil Klemanič

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

4. čestné uznanie

Jozef Havran

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

5. čestné uznanie

2#                                                          8 + 11

2#                                                            9 + 9

Originálny novostrategický mechaniz-

mus s jednotnou motiváciou útočných a

zoslabujúcich motívov na jednej strane

a škodlivých motívov na strane druhej.

Kým pred úvodníkom sú polia e5 a c4

dvakrát kryté bielym a preto v zdanli-

vých hrách po vstupe čierneho kameňa

na tieto polia nasleduje mat s jeho bra-

ním, vo zvodnosti a v riešení sa situácia

veľmi elegantne zmení. Biely striedavo

k jednému z polí zruší druhé krytie a

k druhému  zamedzí možnosť vstupu

čierneho kameňa. V dôsledku toho

potom je vo zvodnostnej a skutočnej

fáze možná už len jedna zo zdanlivých

obrán, po ktorej nasleduje mat na

druhom z polí s blokovaním. Fáza po

po 1.Vd7? nemá príliš veľký význam.

1.... Se5 a 2.Dxe5# A

1.... Vc4 b 2.Dxc4# B

1.Vd7? ( 2.Jc7, S~# )

1.... Se5 a 2.Jc7#

1.... Vc4 b 2. S~#

1.... Jb5 !

1.Sb4? ( 2.Vd7 # )

1.... Se5 a 2.Dc4# B

1.... Dh7 !

1.Vg7! ( 2.Jc7# )

1.... Vc4 b 2.De5# A

(1.... Jb5 2.Sc6#)

Pekný novostrategický mechanizmus

so striedavým priväzovaním čiernych

jazdcov, ktorí sa navzájom kryjú a s

hlavným obsahom po ich ľubovoľných

obranách. Takto spracovaná rozložená

trojfázová zámena matov je vo zvodno-

stnej a skutočnej fáze ešte doplnená o

voľnú zámenu vo dvoch variantoch.

1.... Jd~ 2.Vxe6#

1.... Je~ 2.exd4#

1.De7? ( 2.exd4# )

1.... Jd~ 2.Dxe6#

1.... Df4 2.exf4#

1.... c5 2.b8D#

1.... Dg1 !

1.Sc3! ( 2.Vxe6# )

1.... Je~ 2.Sxd4#

1.... Dg6(g8) 2.Jxf3#

1.... Vxf5 2.Vxf5#

Andris Skuja

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Pochvalná zmienka

Vasyľ Markovcij

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Pochvalná zmienka

2#                                                          13 + 7

2#                                                            9 + 6

Známy mechanizmus so vstupom bie-

leho kráľa do šachu ako zoslabujúcim

motívom bol už v minulosti častokrát

spracovaný, ale trojvariantových podaní

je málo. Útočným motívom úvodníka je

okrem vytvorenia hrozby ešte pokrytie

polí d4, d5 a zrušenie krytia d4.

1.... Dd5 2.f5#

1.... Sxd4 2.Jd2#

1.... Jd3 2.f3#

1.Kxc5! ( 2.Ve5# )

1.... Dxd5+ 2.Sxd5#

1.... Sxd4+ 2.Vxd4#

1.... Jd3+ 2.Sxd3#

1.... De6 2.f5#.

1.... Dg5 2.fxg5#

 

Kombinácia úvodníkovo - matovej a

hrozbovo - matovej recipročnej zámeny

funkcie ťahov (" Salazar " + " le Grand "

= " Lender ") vo fáze 1.Dxc4? doplnená

zámenou dvoch matov s hrozbovým

paradoxom D. Ale schéma je príliš

známa.

1.Dxc4? ( 2.De4# )

1.... exf5 x 2.Dd4 D

1.... exd5 2.Df4#

1. ... Dh4 !

1.Je7? A ( 2.De3# B )

1.... cxd3 a 2.Vg5 C

1.... Kf4 b 2.Dd4# D

1.... Dxe7 2.dxe7#

1.... Sxg6 2.Jxg6#

1.... Dxc7 !

1.Vg5! ( 2.Dd4X D )

1.... cxd3 a 2.Je7# A

1.... Kf4 b 2.De3# B

1.... exf5 x 2.Vxf5#

1.... exd5 2.De3#

1.... Dxg5 2.d7#

Aleksandr Pankratev

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Pochvalná zmienka

Dieter Müller

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Pochvalná zmienka

2#                                                        10 + 14

2#                                                            8 + 9

Rozvetvená zámena dvoch matov a ob-

rán s odcláňaním a zacláňaním bielych i

čiernych línií s antiduálovým rozlíšením

matov vo všetkých variantoch. Pekné,

ale idea je už obohraná a antiduál po

1.-Sxd6 nie je čistý.

1.... Sxd6 2.Jf6# (2.Jc5#?)

1.... Vxg4 2.Jxc5# (2.Jf6#?)

1.Dg3! ( 2.Df4# )

1.... Sxd6 2.Dxf3# (2.De5#?)

1.... Vxg4 2.De5# (2.Dxf3#?)

1.... dxe3 2.Jxc5# (2.Jf6#?)

1.... Jxe3 2.Jf6# (2.Jxc5#?)

Jednoduchá pseudo-le Grandova téma

s peknými líniovými kombináciami v

hrozbe obidvoch fáz.

1.Dh3? ( 2.Vg6# A )

1.... Je5 x 2.Je4# B

1.... Jf4 2.Dxh4#

1.... Dg3 2.Jxd7#

1.... Je3 !

1.Db5! ( 2.Je4# B )

1.... exf5 y 2.Vg6# A

1.... d5 2.Vxe6#

1.... De5 2.Jxd7#

Andreas Schönholzer

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Pochvalná zmienka

Zoltán Labai & Peter Gvozdják

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Špeciálna cena

2#                                                          12 + 9

2#                                                            9 + 5

Dve hrozby a variant s jedným tematic-

kým matom vo zvodnosti, si v riešení

recipročne vymenia svoje funkcie.

Vďaka dvojitej hrozbe aj dve pseudo-le

Grandove témy a v skutočnej fáze

Somovova obrana, ktorá sa vždy páči.

1.Ve6? ( 2.Jb6# A , Je3# B )

1.... Sxc4 2.Sg2# C

1.... Va4 !

1.d3! ( 2.Sg2# C )

1.... g5 2.Jb6# A

1.... Vf7 2.Je3# B

Ukrajinskú tému v tejto skladbe by si

možno kvôli šachujúcim prvým ťahom

niektorí Ukrajinci necenili. Ja ju cením,

ale iba špeciálne.

1.Da2+?

1.... Kxf6 a 2.Ve2# A

1.... Ke5 b 2.Vb6# B

1.... Kd6 !

1.Sd7+?

1.... Kxf6 a 2.Vb6# B

1.... Ke5 b 2.Vb5# C

1.... Kd5 !

1.Jf4+!

1.... Kxf6 a 2.Vb5# C

1.... Ke5 b 2.Ve2# A

Zoltán Labai

Memoriál Jozef Taraba C 27.1.2001

Špeciálne čestné uznanie

 

 

2#                                                            9 + 2

 

Trojfázová cyklická zámena troch

funkcií čierneho ťahu - účinnej obrany,

neúčinnej obrany a neobrany so štvrtou

fázou, v ktorej sa maty vychádzajúce po

neúčinných obranách v jednotlivých

fázach zopakujú. Šachujúce zvodníky

umožnili  autorovi dosiahnuť peknú

konštrukciu.

1.Jc7+? A

1.... Ke4 b 2.Sc6# C

1.... Kc4 ! a

1.Je3+? B

1.... Ke6 c 2.Jc7# A

1.... Ke4 ! b

1.Sc6+? C

1.... Kc4 a 2.Je3# B

1.... Ke6! c

1.e6!

1.... Kc4 a 2.Je3# B

1.... Ke4 b 2.Sc6# C

1.... Kxe6 c 2.Jc7# A

 

 

V Bratislave, máj 2001, Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE